reklam

“Tanzimat Şiirinde Gerçekleşen Değişme” hakkında bilgi

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

“Tanzimat Şiirinde Gerçekleşen Değişme” konusunda düzenlenecek panel için öğrenciler seçiniz. Görev alan öğrenciler konuyla ilgili hazırlık yaparlar (49. sayfadaki uygulama etkinliğine yöneliktir.).

Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa söz sanatlarından uzak, söz oyunlarından arınmış bir şiiri getirirler. Buna, «düşünce şiiri, fikir şiiri» de denilebilir. Tanzimat şiirinin bu üç büyük öncüsü şiiri, mecazlardan, mazmunlardan kurtararak mısralarında fikri çıplak olarak vermişlerdir. Namık Kemal; yüzyıllar boyu devam edegelen insanın güçsüzlüğü görüşüne karşı dikilir; insanın bir kahraman olduğu görüşünü savunur. Bu inancı Hâmit daha ileri götürür; kâinat karşısında iyimser, hayranlık duygularıyla dolar. Günlük yaşantıdan doğan izlemler, Tanzimat şiirine girer.

Tanzimat’a girerken, bireysel ve toplumsal yaşantımız hızlı bir değişim içerisindedir. Şiirimiz buna katılmak zorunda kalmıştır. Yeni bir insan anlayışı şiirimizi etkilemiş; şairler kudretlerini uluslarından almak zorunda kalmışlar*dır. Yeni şiirin en belirli özelliği, gerçeğin, yaşantının dili oluşudur. Türk şiirinin söz oyunlarından kurtuluş hareketi Şinasi ile başlar. Şiirimize konuş*ma dilini getiren odur. Şiirimize ilk kompozisyon yine Şinasi ile girer. Namık Kemal siyasete, Abdülhak Hâmit felsefeye giderler. Türk şiirinde duygusal bir deyiş yaratanlar Abdülhak Hâmit’le, Recaizade Ekrem’dir. Muallim Naci; şiirimizin özünü neoklâsisizme götürmek ister. Yeniyi arıyanlar, eskiyi aşmak zorundadır. Şiirimizin vezin, nazım aşamalarını bilmeyenler, yeni şiirimizin neler getirdiğini anlıyamazlar.

Edebiyatımıza Batılı anlayışla ilk nazım yeniliklerini getiren, bu yenilik*leri Sahra, Makber adlı yapıtlarında ortaya koyan şairimiz, Abdülhak Hâmit’t ve Namık Kemal’in «Vaveyla» sı bundan sonra gelir. Hâmit’ten sonra özle bir*likte şiirimizin biçimi de yenileşir. Divan şiirini yıkanların, yeni şiiri kurmağa çalışanların öncülerindendir. Hâmit. O; Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca, söz*cükler içerisinde yaşadığı için, şiirlerinde bu dört dilin etkilerini gösterir. Tan*zimat şiirinde yeni bir şiir dilinin kurucu sayılır.

Sade bir dil kullanılmıstır 
gazel kaside murabba terkib-i bent terci-i bent gibi nazım biçimleri yannda yeni nazm bçmleri kullanlmıştr

Şİirde kanun adalet vatan millet hak hukuk gibi kavramlar işlenmiştir 

Etiketler :
Tanzimat Dönemine ait yaşama biçimi hakkında bilgi, Tanzimat Döneminde
yaşama biçimi nasıldı?
Tanzimat Dönemine ait yaşama biçimi hakkında bilgi, Tanzimat Döneminde yaşama biçimi nasıldı?TANZİMAT DÖNEMİ VE SONRASI DEĞİŞEN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATBu dönemde, Osmanlı bürokrasisi Avrupa'ya bir başka gözle bakmaya başlamıştır. “Lale Devri” batılılaşma hareketle...
Tanzimat şiiriyle birlikte şiirimizde ortaya çıkan değişimin temel
nedenleri nelerdir?
 Tanzimat şiiriyle birlikte şiirimizde ortaya çıkan değişimin temel nedenleri ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız., Tanzimat şiiriyle birlikte şiirimizde ortaya çıkan değişimin temel nedenleri nelerdir?Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa söz sanatlarından uzak, söz oyu...
Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren vatan, hürriyet, hak, adalet,
insan gibi kavramların Aydınlanma Dönemine ait düşüncelerle ilişkisi
nedir?
Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren vatan, hürriyet, hak, adalet, insan gibi kavramların Aydınlanma Dönemine ait düşüncelerle ilişkisini açıklayınız.Aydınlanma döneminde Avrupa'da ortaya çıkan, bağımsızlık, hürriyet, milliyetçilik, kişi özgürlüğü, insan haklar...