64

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 64 Cevabı ( Yıldırım Yayınları )

62

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevabı ( Yıldırım Yayınları )

61

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı ( Yıldırım Yayınları )

60

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı ( Yıldırım Yayınları )

58

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 58 Cevabı ( Yıldırım Yayınları )

12 ay önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

1. 
2. Dünya iklim haritasından yararlanarak Orta Asya’nın ikliminin burada kurulmuş olan Türk devletlerinin yaşantısına etkileri hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.

3. Tarihte İpek Yolu olarak bilinen güzergaha neden bu ismin verildiğini araştırınız.

4. Bir devletin bağımsızlığının korunmasında ordunun rolü sizce neler olabilir? Açıklayınız.

5. Dinlerin toplum yaşamında ne tür değişikliklere neden olduğunu araştırınız.

6. İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır. Araştırınız.

7. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçukluların kuruldukları bölgeleri harita üzerinde inceleyiniz. Bu bölgelerde günümüzde hangi devletlerin bulunduğunu öğreniniz.

8. Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasında gelenek ve göreneklerin etkilerini araştırınız.

9. Sizin çevrenizde hangi günlerde kutlamalar yapılı- yor? Sizce bu törenler neden yapılıyor? Düşüncele- rinizi not ediniz.

10. Türklerin Müslüman olmalarından sonra sanat anlayışlarında meydana gelen değişiklikleri araştırınız.

Yukarıdaki sözlerden de yararlanarak Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önemi açıklayınız.

1. İlk Türk devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamlarını anlatan destanlar hangileridir?

2. Avrupa Hun Devleti, Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

3. İlk Türk devletlerinin parçalanmasında hâkimiyet anlayışının etkisi olmuş mudur? Örneklerle açıklayınız.

4. Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Ötüken’in kaybedilmesi, hangi siyasal sonuçları doğurmuştur?

5. Manihaizmin kabul edilmesi, Uygurların hayatında hangi değişikliklere yol açmıştır?

6. Köktürk Yazıtlarının Türk edebiyatı, Türk tarihi ve Türk kültürü için önemini tartışınız.

7. Türklerin, ölen kişileri eşyaları ile birlikte gömmeleri hangi inancın belirtileridir?

8. Kurultay, bugünkü hangi kuruma benzemektedir? Aralarında hangi benzerlikler vardır?

9. Türk ordu teşkilatı, hangi yönüyle diğer ulusları etkilemiştir?

10. Emeviler ile Abbasilerin halka karşı yaklaşımı, Türkleri nasıl etkilemiştir?

11. Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran ögeler nelerdir?

12. Nevruz bayramı tarihimizde hangi olayla birlikte anılmaktadır?

13. Orta Asya’da Türk-İslam sanat eserlerinden iki tane örnek veriniz.

14. Türk Silahlı Kuvvetleri, hangi kuvvet komutanlıklarından oluşmaktadır?

1. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır? Araştırınız.

2. Yaşadığınız çevrede, hangi sebze ve meyve-ler üretilmektedir? Araştırınız.

3. Yakın çevrenizde hangi sanayi kuruluşları bulunmaktadır? Araştırınız.

4. Yer altı ve yer üstü kaynaklarına örnekler veriniz. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yatırım ve pazarlama yapıldığını öğreniniz.

5. Vatandaş olarak vergi vermenin önemini ve Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözlerini araştırınız.

6. Çevrenizdeki doğal kaynaklara örnek veriniz. Bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesi yaşantımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

7. “Nitelikli insan gücü” denince aklınıza neler geliyor? Açıklayınız.

8. Meslek tercihi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Düşüncelerinizi not ediniz.

1. Organik ürünler, neden yurt dışına ihraç ediliyor? 

2. Organik ürünlerin diğer ürünlerden farkı nedir? 

3. Türkiye’nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında organik tarımın yapılması için önerileriniz neler olurdu? Tartışınız.

1. Doğal kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 

2. Doğal kaynaklarımızı korumak kimin görevidir? 

3. Sizin çözüm önerileriniz nelerdir? 

4. Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi, ileride bizim yaşantımızı veya gelecek nesillerin yaşantılarını nasıl etkiler?

1. Herkes, her mesleği yapabilir mi? Neden? 

2. Nitelikli insan gücünün yetişmesin de eğitimin rolü nedir? Bunun ülkemiz açısından önemini değerlendiriniz. 

3. Beyin göçü dendiğinde aklınıza neler geliyor?

1. Bir meslek sahibi olmak, neden önemlidir? 

2. Beyin göçünün nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

3. Beyin göçünün, ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

4. Beyin göçünü engellemek için neler yapabiliriz?

1. Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisindeki yeri nedir? Örneklerle açıklayınız. 

2. Ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacak kadar çıkarılan madenler hangileridir? 

3. Yaşadığınız çevrede ekonomik faaliyetlerden hangisi yaygın olarak yapılmaktadır? Neden? 

4. Ülkemizde sanayi, en çok hangi bölgemizde yoğun olarak bulunmaktadır? Neden? 

5. Vergi kaçırmanın ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

6. Doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz? 

7. Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?

1. Dünya nüfusunun neden bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu araştırınız.

2. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bölgelerinin fazla nüfuslanmasının nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi not ediniz.

3. Ülkelerin neden birbirlerine ürün alıp sattığı konusundaki düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.

4. Türkiye’nin en çok hangi ülkelerle ticaret yaptı- ğını araştırınız.

5. Dünya haritası üzerinde Türk Cumhuriyetlerinin hangileri olduğunu öğreniniz. Bu ülkelerle olan kültürel bağlarımızı araştırınız.

6. Yakın zamanda çeşitli ülkelerde meydana gelen doğal afetleri araştırınız. Ülkemizin bu tür olaylara karşı nasıl bir yaklaşım sergiledi- ğini öğreniniz.

7. Son yıllarda yapılan uluslararası kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile ilgili haber toplayarak sınıfa getiriniz.

1. Coğrafi konumun Türkiye’ye sağladığı yararlar nelerdir? 

2. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemini belirtiniz. 

3. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? 

4. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip oluşu, ekonomimizi nasıl etkiler? 

5. Türkiye ile Almanya arasında belli başlı hangi ürünler alınıp satılmaktadır? Neden? 

6. Dünya’da yaşanan bir doğal afet karşısında neler yapılmalıdır? Önerilerinizi açıklayınız. 

7. Türkiye’nin İtalya ile daha çok ne alıp satmaktadır. 

8. Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki kültürel ilişkilere örnekler veriniz.

1. Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.

2. Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi toplayarak sınıfa getiriniz.

3. Çevrenizdeki demokratik uygulamalara örnekler veriniz.

4. Demokratik bir ortamın oluşması için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.

5. Demokratik yönetimlerde birey haklarının nasıl korunduğunu araştırınız.

6. İnsan haklarının günümüzde hangi belgelerle koruma altına alındığını araştırınız. 

7. Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi toplayınız.

1. Demokrasi, insanlığa neler kazandırmıştır? Örneklerle açıklayınız.

2. Demokrasiye uygun olmayan uygulamalar nelerdir?

3. Kurtuluş Savaşı’na katılan ve başarılar kazanan kadınlarımıza örnekler veriniz?

4. Atatürk döneminde Türk kadını, hangi hakları elde etmiştir? Açıklayınız.

5. Magna Carta’nın demokrasinin gelişmesine ne tür katkıları olmuştur?

6. Düşünce özgürlüğün olmadığı toplumlarda hangi sorunlar yaşanabilir?

1. Sosyal bilimler hangi bilim dallarını kapsamak- tadır? Araştırınız. Sosyal bilimlerin toplum hayatına olan katkılarına örnekler veriniz.

2. Okulunuzda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu ürünler size hangi kolaylıkları sağlıyor? Açıklayınız.

3. Günümüzde kullanılan teknolojik ürünlerden hangileri gelecekte ne tür bir değişimi uğrayabilir? Düşüncelerinizi not edeniz.

4. Organ bağışı ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

5. Roman, öykü ve hikaye kitaplarınızı nereler- den alıyorsunuz? Alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

6. İşportadan kitap ya da CD aldınız mı? Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Açık- layınız.

7. Atatürk, “Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir.” sözüyle ne anlatmak istemiştir?

1. Sosyal bilimlerin amacı nedir? Örnek vererek açıklayınız. 

2. Bilim ve teknolojinin, hayatımızdaki önemi nedir? 

3. Tıp alanındaki gelişmelerin amacı ve insanlık için önemi nedir? 

4. Korsan ürünlerin ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

5. Atatürk’ün, akılcılık ve bilime verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler veriniz.

Etiketler :
Yazar: admin
Benzer Yazılar
Aret Vartanyan
Bir ilişkide bir taraf güçlüyü, bir taraf güçsüzü yaşatıyorsa o ilişki sürmez. Bir ilişkide bir taraf diğerine hükmetmeye çalışırsa o ilişki de sürmez. Bir ilişkide bir taraf diğeri için hayatından, kendinden vazgeçiyorsa o ilişki başlarken niteliğini kaybetmiş dem...
Aret Vartanyan
Bir ilişki sadece korkulardan, alışkanlıklardan, zorunluluklardan devam ediyorsa hiçbir anlamı kalmıyor. Yüreğinin çarpmadığı, paylaştığını hissetmediğin, yatağını paylaştığın insanın gözlerinde kaybolmadığın bir ilişki seni her gün öldürüyor....
2014 Uydu Sorunu Yeni Uydu Ayarları
ARKADAŞLAR BU GECEDEN İTİBAREN TÜRKSAT 2 A UYDUSU DEVRE DIŞI KALACAK KANAL YAYINLARI 4 A UYDUSUNA GECECEK UYDU ALICILARINIZ TKGS İLE UYUMLU İSE OTAMATİK GUNCELLEME OLACAK DEĞİL İSE FREKANS : 11844 MHz POLARİZASYON : DİKEY (V) SEMBOL ORANI : 2222 FEC : 3/4 İLE GUNCE...
Paylaşmak Nedir ?
 Paylaşmak anlamını kaybetmektedir. teknolojik ürünlerde çabuk paylaş butonlarıyla yada ne yaptığını ne ettiğini sürekli paylaşan insanlarla; yalnızlaştıkça daha bir çok paylaşmaya gerek duyuyormuşuz gibi geliyor ama paylaşımlar daha anlamsız gereksiz oluyor ç...
Hırslı İnsan Özellikleri
Hırslar insanları insanlıktan çıkarttı... Maneviyat hiç kimse için önemli değil artık....Çıkarlar,ayak oyunları,aşağılık komplolar ve mobbing birey olarak değerinin farkında olsan ne olur ya onlardan olacaksın yada dışlanacaksın... Artık insanlar tek tipe doğru git...
Çok Konuşmak Boş Konuşmaktır
 habire konuşuyordu, hic dinlemeden. anlattiklari hep kendine aitti. dunyanin merkezinde o vardi, herşey onun etrafinda dönuyordu. soru soruyor ama cevabiyla ilgilenmiyordu. ikide birde boşluga dalan gozleri, insani huzursuz ediyordu. sorularina verilen c...
Kendine Güven ve Başarı
Kendine guvenen her insan basarili olur.kiskanclik ve haset insanin kendini yemesi ve kendi sonunu hazirlamasi demektir.insan insandaki basarilari taktir etmelidir.bu evrene hepimiz bir amac icin geldik ve kotulerin kazandigini dusundugumuz bu dunyafa aslinda iyile...
Beşiktaş Çarşı Aret Vartanyan
Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım, bir İstanbul aşığıyım, Beyoğlu'nun, Beşiktaş'ın, Moda'nın, Adalar'ın, bu şehrin sokaklarının çocuğuyum. Yaşım kadar bilirim Çarşı'nın deli dolu, duygusal insanlarını ki akranlarım var, dostlarım var, abilerim var. Velevki birkaç kiş...
Hayat Arkadaşı
 Her kırısıklıgınıza o tanık olsun ve bundan mutluluk duysun istiyorsanız bunlar aşkın en güzel temennisi. birbirini öyle ak saçlı ve kırış kırış bir parkta yürüyüş yaparken hayal edebilen ve bunu düşündüğünde mutlu olan çiftten bahtiyarı yok.. Fakat artık ins...
İç Güzellik
Yüzündeki çizgilerden çekinme, örtmeye çalışma. Ben seni gözlerinden taşan yüreğinle seviyorum. Tüm yaşanmışlıklarınla, geçmişinle, seni sen yapan her şeyinle... Ben naylon bir bebeği değil, beraber yaşlanmayı seçtiğim insanla yaşlanmayı, her anı kutsuyorum.Aret Va...
Yorumlar (0)

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.