5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 147.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 147.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 146.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 146.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 145.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 145.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 144.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 144.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 143.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 143.Sayfa Cevapları

1 sene önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

1. 
2. Dünya iklim haritasından yararlanarak Orta Asya’nın ikliminin burada kurulmuş olan Türk devletlerinin yaşantısına etkileri hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.

3. Tarihte İpek Yolu olarak bilinen güzergaha neden bu ismin verildiğini araştırınız.

4. Bir devletin bağımsızlığının korunmasında ordunun rolü sizce neler olabilir? Açıklayınız.

5. Dinlerin toplum yaşamında ne tür değişikliklere neden olduğunu araştırınız.

6. İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır. Araştırınız.

7. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçukluların kuruldukları bölgeleri harita üzerinde inceleyiniz. Bu bölgelerde günümüzde hangi devletlerin bulunduğunu öğreniniz.

8. Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasında gelenek ve göreneklerin etkilerini araştırınız.

9. Sizin çevrenizde hangi günlerde kutlamalar yapılı- yor? Sizce bu törenler neden yapılıyor? Düşüncele- rinizi not ediniz.

10. Türklerin Müslüman olmalarından sonra sanat anlayışlarında meydana gelen değişiklikleri araştırınız.

Yukarıdaki sözlerden de yararlanarak Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önemi açıklayınız.

1. İlk Türk devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamlarını anlatan destanlar hangileridir?

2. Avrupa Hun Devleti, Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

3. İlk Türk devletlerinin parçalanmasında hâkimiyet anlayışının etkisi olmuş mudur? Örneklerle açıklayınız.

4. Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Ötüken’in kaybedilmesi, hangi siyasal sonuçları doğurmuştur?

5. Manihaizmin kabul edilmesi, Uygurların hayatında hangi değişikliklere yol açmıştır?

6. Köktürk Yazıtlarının Türk edebiyatı, Türk tarihi ve Türk kültürü için önemini tartışınız.

7. Türklerin, ölen kişileri eşyaları ile birlikte gömmeleri hangi inancın belirtileridir?

8. Kurultay, bugünkü hangi kuruma benzemektedir? Aralarında hangi benzerlikler vardır?

9. Türk ordu teşkilatı, hangi yönüyle diğer ulusları etkilemiştir?

10. Emeviler ile Abbasilerin halka karşı yaklaşımı, Türkleri nasıl etkilemiştir?

11. Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran ögeler nelerdir?

12. Nevruz bayramı tarihimizde hangi olayla birlikte anılmaktadır?

13. Orta Asya’da Türk-İslam sanat eserlerinden iki tane örnek veriniz.

14. Türk Silahlı Kuvvetleri, hangi kuvvet komutanlıklarından oluşmaktadır?

1. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır? Araştırınız.

2. Yaşadığınız çevrede, hangi sebze ve meyve-ler üretilmektedir? Araştırınız.

3. Yakın çevrenizde hangi sanayi kuruluşları bulunmaktadır? Araştırınız.

4. Yer altı ve yer üstü kaynaklarına örnekler veriniz. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yatırım ve pazarlama yapıldığını öğreniniz.

5. Vatandaş olarak vergi vermenin önemini ve Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözlerini araştırınız.

6. Çevrenizdeki doğal kaynaklara örnek veriniz. Bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesi yaşantımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

7. “Nitelikli insan gücü” denince aklınıza neler geliyor? Açıklayınız.

8. Meslek tercihi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Düşüncelerinizi not ediniz.

1. Organik ürünler, neden yurt dışına ihraç ediliyor? 

2. Organik ürünlerin diğer ürünlerden farkı nedir? 

3. Türkiye’nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında organik tarımın yapılması için önerileriniz neler olurdu? Tartışınız.

1. Doğal kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 

2. Doğal kaynaklarımızı korumak kimin görevidir? 

3. Sizin çözüm önerileriniz nelerdir? 

4. Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi, ileride bizim yaşantımızı veya gelecek nesillerin yaşantılarını nasıl etkiler?

1. Herkes, her mesleği yapabilir mi? Neden? 

2. Nitelikli insan gücünün yetişmesin de eğitimin rolü nedir? Bunun ülkemiz açısından önemini değerlendiriniz. 

3. Beyin göçü dendiğinde aklınıza neler geliyor?

1. Bir meslek sahibi olmak, neden önemlidir? 

2. Beyin göçünün nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

3. Beyin göçünün, ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

4. Beyin göçünü engellemek için neler yapabiliriz?

1. Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisindeki yeri nedir? Örneklerle açıklayınız. 

2. Ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacak kadar çıkarılan madenler hangileridir? 

3. Yaşadığınız çevrede ekonomik faaliyetlerden hangisi yaygın olarak yapılmaktadır? Neden? 

4. Ülkemizde sanayi, en çok hangi bölgemizde yoğun olarak bulunmaktadır? Neden? 

5. Vergi kaçırmanın ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

6. Doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz? 

7. Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?

1. Dünya nüfusunun neden bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu araştırınız.

2. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bölgelerinin fazla nüfuslanmasının nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi not ediniz.

3. Ülkelerin neden birbirlerine ürün alıp sattığı konusundaki düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.

4. Türkiye’nin en çok hangi ülkelerle ticaret yaptı- ğını araştırınız.

5. Dünya haritası üzerinde Türk Cumhuriyetlerinin hangileri olduğunu öğreniniz. Bu ülkelerle olan kültürel bağlarımızı araştırınız.

6. Yakın zamanda çeşitli ülkelerde meydana gelen doğal afetleri araştırınız. Ülkemizin bu tür olaylara karşı nasıl bir yaklaşım sergiledi- ğini öğreniniz.

7. Son yıllarda yapılan uluslararası kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile ilgili haber toplayarak sınıfa getiriniz.

1. Coğrafi konumun Türkiye’ye sağladığı yararlar nelerdir? 

2. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemini belirtiniz. 

3. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? 

4. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip oluşu, ekonomimizi nasıl etkiler? 

5. Türkiye ile Almanya arasında belli başlı hangi ürünler alınıp satılmaktadır? Neden? 

6. Dünya’da yaşanan bir doğal afet karşısında neler yapılmalıdır? Önerilerinizi açıklayınız. 

7. Türkiye’nin İtalya ile daha çok ne alıp satmaktadır. 

8. Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki kültürel ilişkilere örnekler veriniz.

1. Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.

2. Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi toplayarak sınıfa getiriniz.

3. Çevrenizdeki demokratik uygulamalara örnekler veriniz.

4. Demokratik bir ortamın oluşması için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.

5. Demokratik yönetimlerde birey haklarının nasıl korunduğunu araştırınız.

6. İnsan haklarının günümüzde hangi belgelerle koruma altına alındığını araştırınız. 

7. Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi toplayınız.

1. Demokrasi, insanlığa neler kazandırmıştır? Örneklerle açıklayınız.

2. Demokrasiye uygun olmayan uygulamalar nelerdir?

3. Kurtuluş Savaşı’na katılan ve başarılar kazanan kadınlarımıza örnekler veriniz?

4. Atatürk döneminde Türk kadını, hangi hakları elde etmiştir? Açıklayınız.

5. Magna Carta’nın demokrasinin gelişmesine ne tür katkıları olmuştur?

6. Düşünce özgürlüğün olmadığı toplumlarda hangi sorunlar yaşanabilir?

1. Sosyal bilimler hangi bilim dallarını kapsamak- tadır? Araştırınız. Sosyal bilimlerin toplum hayatına olan katkılarına örnekler veriniz.

2. Okulunuzda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu ürünler size hangi kolaylıkları sağlıyor? Açıklayınız.

3. Günümüzde kullanılan teknolojik ürünlerden hangileri gelecekte ne tür bir değişimi uğrayabilir? Düşüncelerinizi not edeniz.

4. Organ bağışı ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

5. Roman, öykü ve hikaye kitaplarınızı nereler- den alıyorsunuz? Alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

6. İşportadan kitap ya da CD aldınız mı? Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Açık- layınız.

7. Atatürk, “Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir.” sözüyle ne anlatmak istemiştir?

1. Sosyal bilimlerin amacı nedir? Örnek vererek açıklayınız. 

2. Bilim ve teknolojinin, hayatımızdaki önemi nedir? 

3. Tıp alanındaki gelişmelerin amacı ve insanlık için önemi nedir? 

4. Korsan ürünlerin ülke ekonomisine zararları nelerdir? 

5. Atatürk’ün, akılcılık ve bilime verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler veriniz.

Etiketler :
Yazar: admin
Benzer Yazılar
Eğitim, sağlık vb. alanlarda devlet desteği gerekli midir?
Eğitim, sağlık vb. alanlarda devlet desteği gerekli midir? Neden? Söyleyiniz.CEVAP: Sosyal devlet eşitlliği sağlamk için eğitim ve sağlık gibi bir çok alanda vatandaşları desteklemelidir....
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 57
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 578.Sınıf İnkılap Tarihi Semih Ofset Çalışma Kitabı – Semih Ofset Yayınevi yayınlanmıştır. Semih Ofset Yayınlarının 8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Çalışma kitabı ...
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 52
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 528.Sınıf İnkılap Tarihi Semih Ofset Çalışma Kitabı – Semih Ofset Yayınevi yayınlanmıştır. Semih Ofset Yayınlarının 8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Çalışma kitabı ...
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 48
8. Sinif inkilap Tarihi Semih Yayinlari Çalişma Kitabi Cevaplari Sayfa 488.Sınıf İnkılap Tarihi Semih Ofset Çalışma Kitabı – Semih Ofset Yayınevi yayınlanmıştır. Semih Ofset Yayınlarının 8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Çalışma kitabı ...
9. Sınıf İngilizce A1.1 Harf Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
İngilizce A1.1 Harf Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları 2014-2015 9. Sınıf İngilizce- sayfa 10 İngilizce A1.1 Harf Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları 2014-2015 9. Sınıf İngilizce- sayfa 11 İngilizce A1.1 Harf Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları 2014-2015 9. Sınıf İ...
Ertuğrul Konak
Gözlerinin güzelliğine bakarak dökülüyor bu sözler yüreğimden ve ben ilk kez gözlerinin içine bakarak bir kadına onu sevdiğimi söyleyecek cesareti hissediyorum kalbimde. Zaman hiç olmadığından daha hızlı akıyor şu son günlerde, gideceksin biliyorum. Lakin elbet bir...
İzoterm nedir ?
Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm);Yeryüzünde sıcaklığı eşit olan noktaları gösteren eğrilerdir.Güneş ışınları yeryüzünde her noktaya aynı şartlar altında gelmediği için her yerde sıcaklık eşit değildir. Bir bölgenin sıcaklığı çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir. Güne...
HUMUS NEDİR? VE HUMUS’U DEĞERLİ KILAN NEDENLER NELERDİR?
Humus toprak üzerindeki bitkilerin yok olarak toprak altına geçmesi ve uzun yıllar beklemesiyle oluşmuştur. Humus’un oluşması çok uzun bir evrim sonucu meydana gelir. Toprağın üst kademelerinde 10-30 cm aralığında bulunan ince bir tabakadır. Humus’un ekolojik siste...
Henüz yere düşmemiş yağmur damlası
Yere düşmemiş yağmur damlasını sevdinizmi hiç?Ona aşık oldunuzmu peki?Ben oldum..Önce kapkara bulutlar belirir gökyüzünde..İçini bir kasvet kaplar.İçinde bilemediğin tanımlayamadığım bir sıkıntı olur..Siyah bulutlar önce güneşini kapatır.Aydınlığını ve yaşam sevinc...
Ahmet Muhip Dıranas’ın ait olduğu sanat geleneği ve nedenleri
Ahmet Muhip Dıranas’ın ait olduğu sanat geleneğini belirleyiniz. Şiirden hareketle Ahmet Muhip Dıranas Cumhuriyet şiiri içerisinde Öz Şiir anlayışına bağlıdır. Şiirlerindeki ahenk ögeleri, işlediği bireysel temalar, biçim ve söyleyiş kusursuzluğuna ulaşma çaba...
Yorumlar (0)

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.