reklam

Milli eğitim bakanlığı orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.


 • Orta öğretim kurumlarında;
 1. Yüksek öğretime,
 2. Hem mesleğe hem yüksek öğretime,
 3. Hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar, uygulanır.
 • Ders seçimi; veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren HAZİRAN aynın son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır.
 • Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il yada ilçe milli eğitim müdürün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir.
 • 5lik not sisteminde başarı 4. başarısızlık 2, notla değerlendirilir.
 • Yazılı ve uygulamalı sınavlar;
 1. Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı 1 veya 2 saat olan dersler için 2 den az, 3 ve daha fazla olan dersler için ise 3 ten az olamaz.
 2. Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi 1 ders saatini aşamaz.
 3. Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az 5 soruya yer verilir.
 4. Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.
 5. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde 3 defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.
 6. Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en aza 1 hafta önceden öğrencilere duyurulur.
 • Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının 2 yi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde 3 sınav da yapılabilir.
 • Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir.
 • Ortak sınavlar; bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir.
 • Okulca yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, o dersin dönem puanı ortalamasına katılır. Eğitim bölgesi ve il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar ise o dersin dönem puanı ortalamasına katılmaz.
 • Ortak sınavlar, cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında yapılabilir.
 • Sözlü sınavlar; bir dönemde öğrencilere her dersten en az 1 sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı 3 ve daha fazla olan dersler için 3 ten, 1 ve 2 saat olan dersler için 2 den fazla sözlü puanı verilemez.
 • Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir.
 • Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.
 • Sınavlara katılmayan, ödev ve projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.
 • Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.
 • Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihine veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi halinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.
 • Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri döneminin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir.
 • Yılsonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
 • Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
 1. İkinci dönem notunun, en az “geçer” ancak birice dönem notu “etkisiz” ise ikinci dönem notunun en az “orta”,
 2. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yılsonu beceri sınavı notunun en az “geçer” olması gerekir.
 • Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda kurulca belirlenen yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yılsonu başarı notu;
 1. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinden 3.50,
 2. Anadolu türü liseler ve önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
 3. Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile meslek ve teknik liselerde 2.50

Olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

 • Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfı geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir süt sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar.
 • Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.
 • Hazırlık sınıfında yeterlik sınavı ve dokuzuncu sınıfa geçiş; hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir.
 • Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.
 • Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esasa derslerden ders yılı sonunda başarılı olmayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlarından en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yalda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir.
 • Sınıf tekrarı;
 1. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yılsonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,
 2. Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
 3. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.
 • Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince 1 defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.
 • Devam-devamsızlık; öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler 1 gün sayılır.
 1. İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.
 2. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
 3. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmi kurumdan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.
 4. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetler katılan öğrencilere ise mahallin mülki idari amirliklerince izin verilir.
 5. Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
 • Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları; öğrenciler;
 1. Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
 2. Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar.
 • Bu sınavlar, ders kesiminden 1 hafta sonra başlar ve süresi 3 haftayı geçmez.
 • Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, EYLÜL ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.
 • Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir.
 • Sınavlara girecek öğrencilerin tespiti; ortalama yükseltme sınavına girecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.
 • Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş gün öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.
 • Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır.
 • Sınav programı; sınavlardan önce hazırlanan sınav programı 5 iş günü öncesinden okulda ilan edilir.
 • Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır.
 • Sınavların başlama saati ve süresi; yazılı sınavlara en geç sabah saat 10:00 da, öğleden sonra saat 14:00 de başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre 2 ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.
 • Sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah 9.00 da başlanır. Sözlü sınavların, saat 17.00 ye kadar bitirilmemesi ve sınava alınacak öğrenci sayısının 10 dan fazla olması halinde sınav ertesi güne bırakılabilir.
 • Sınav odasına veya sınav salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözcüler dışında, müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir.
 • Cevap anahtarı, puanlama çizelgeleri ve sorular, sınav kağıtları ile birlikte 2 yıl saklanır.
 • Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır puan verilir.
 • Sınavların başlangıcının 5 gün öncesinden bitimine kadar öğrenci nakli yapılmaz.
 • Öğrenim hakkı; özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, orta öğretim süresince 2 öğretim yılı ile sınırlıdır.
 • Öğrenim süresi içinde 2nci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.
 • Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar 1. sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise 2 öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir.
 • Ortaöğretim kurumlarında ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk 3 iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir.
 • Öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesimi tarihleri bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, milli eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile yürürlüğe konur.

Etiketler : , , , , , , , , , , ,
2011 müdürlük, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sınavı konuları ve puanları
Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri 1 Türkçe‐Dil Bilgisi %10 2 Resmî Yazışma Kuralları %5 3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10 4 T.C. Anayasası (Top %9) a) Genel Esas...
Milli eğitim bakanlığı personel izin yönergesi
Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, on yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam onaltı süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumu...
2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları 01 ekim 2011
2011 müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdür yardımcılığı soru ve cevapları, 2011 müdürlük sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı soru ve cevapları 01 ekim 2011 20...